Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Samlet orientering om forligene ved OK24

 

Orientering om overenskomstforligene 2024-2026

D. 27/2 2024 kl. 23.30 indgik vi sammen med Kommunernes Landsforening (KL) forlig om musikskolelæreres og -lederes/-mellemlederes løn-og ansættelsesvilkår for den kommende 2-årige overenskomstperiode.

I denne orientering om overenskomstforligene for perioden 1. april 2024 – 31. marts 2026 har vi samlet de væsentligste ændringer, som overenskomst- og aftalefornyelsen medfører for musikskolelærere og -ledere/mellemledere. Nogle af ændringerne er aftalt i de generelle forhandlinger, som Forhandlingsfællesskabet forestår med KL, mens andre er aftalt i de specielle forhandlinger, som DMpF gennem FMM forestår med KL (Kommunernes Landsforening).

Samlet set bærer både det generelle forlig for store dele af lønmodtagerne i kommunerne og det specielle forlig for musikskolelærere og -ledere/-mellemledere præg af lønstigninger, som ligger langt over, hvad man har set i de seneste mange overenskomstforhandlinger. Dette ses naturligvis i lyset af den inflation med stigende priser og faldende realløn, som har været virkeligheden i de senest par år:

De generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte under forliget, herunder musikskolelærere og -ledere/-mellemledere, vil som udgangspunkt udgøre 6,6 % over den 2-årige overenskomstperiode, dog med forbehold for regulering ift. det private arbejdsmarked, som kan rykke tallet både op og ned. Dertil kommer 1 trin eller et tillæg på ca. 10.500 kr. (7000 kr. i grundniveau) til alle musikskolelærere alt efter, hvor på lønskalaen de befinder sig. Musikskolelærere får en forøgelse af pensionen på 0,14 % og musikskoleledere/-mellemledere 2,43 %. Pensionsforbedringerne kan anvendes til frit valg, dvs. udbetales som løn, hvis man ønsker det.

En anden vigtig ændring er en revision af Bilag A i Overenskomst for musikskolelærere, som beskriver parternes fælles udgangspunkt for arbejdstidsaftalen. Vi mener, at præciseringerne og tilføjelserne tegner et klarere billede af, hvordan arbejdstidsaftalen skal læses og anvendes. Der er tilføjet et afsnit om fællesansættelser, en præcision af, hvordan beskæftigelsesgraden fastsættes, ligesom afsnittet om de hensyn, der kan være ved flere deltidsansættelser, og enigheden om, at der skal gives mulighed for nødvendig forberedelse og egen øvning, er tydeliggjort. Det er DMpF’s håb, at denne revision kan være med til at afhjælpe de mange henvendelser, herunder overenskomstforslag, som vi løbende får om vanskelighederne ved at være deltidsansat musikskolelærer.

Mange andre forbedringer, store såvel som mindre, kan nævnes: Adgang til opsparing af frihed, bedre barselsregler for fædre/medmødre, adgang til pensionsindbetaling for allerede pensionerede – listen er ikke uddybende, men du kan finde beskrivelse af alle punkter nedenfor, ligesom du kan finde en samlet beskrivelse af forligene, hvis det format passer dig bedre.

Samlet set må vi konstatere, at OK24 ser ud til at blive én af de mest markante overenskomstfornyelser på området.

Du kan se en gennemgang af alle ændringer, som har betydning for musikskolelærere og -ledere/-mellemledere nedenfor.  

Resultatet af de generelle forhandlinger mellem KL og Forhandlingsfællesskabet:

Se Forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet her.

Her beskrives i store træk de dele af Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1 april 2024, som får virkning for musikskolelærere og -ledere.

Den økonomiske ramme

Den samlede økonomiske ramme for både de generelle og specielle forhandlinger blev fastlagt til 8,8 % af lønsummen.

Generelle, procentvise lønstigninger

Lønstigning, (lærere og ledere)

Udmøntes pr. dato

4 %

1. april 2024

0,24 %

1. oktober 2025

0,2 %

1. november 2025

Der er aftalt en forhandling i september 2025 med henblik ekstraordinært at håndtere en evt. ubalance (positiv såvel som negativ) mellem den kommunale og den private lønudvikling. Udmøntningen af en evt. ekstraordinær håndtering sker sammen med de aftalte generelle lønstigninger på 0,2 % pr. 1. november 2025.

Den hidtidige reguleringsordning, som balancerer udviklingen af de offentlige lønninger ift. de private, videreføres og udmøntes pr. 1. oktober 2024 og 1. oktober 2025.

Organisationsmidler:

2 % af lønsummen blev afsat til organisationspuljer, dvs. til forhandling for de enkelte overenskomster, i vores tilfælde Overenskomst for Musikskolelærere, Overenskomst for musikskoleledere og Aftale om tjenestemandsansatte musikskolelerede. Midlerne udmøntes som udgangspunkt pr. 1. april 2025.

ATP-bidraget forhøjes pr. 1. januar 2024:

ATP-bidraget forhøjes pr. 1. januar 2024 med 156 kr./år pr. fuldtidsmedarbejder.                                                                      

Opsparing af frihed:

Der indgås en aftale om opsparing af frihed. I meget store træk indeholder aftalen flg.:

2 elementer af arbejdstid kan indgå opsparing af arbejdstid:

  1. Der kan indgås aftale om at opspare ikke-afviklet afspadsering.
  2. Der indføres en ret til at opspare 6. ferieuge.

Der kan maksimalt opspares 15 dages frihed, og aftalen angiver regler og rettigheder for afvikling af den opsparede frihed mm.

Overenskomstdækning af pensionerede:

Pensionister, som genoptager arbejdet, skal fuldt ud omfattes af de kommunale overenskomsters bestemmelser om pension. Der er angivet nærmere regler og frister for dette i aftalen.

Fravær af familiemæssige årsager:

Fædre og medmødre får udvidet retten til løn under barselsorlov med 3 uger.  

Flerbørnsforældre får hver 13 uger ekstra barselsorlov, dog under forudsætning af vedtagelse af tilsvarende lov i Folketinget.

Soloforældre, hvor barnet kun har en forælder ved fødslen, får 10 ugers ekstra barselsorlov.

Hvis den ene forælder dør efter barnets fødsel, overføres op til 10 ugers lønret til den anden forælder, dog fratrukket allerede udnyttet lønret hos den afdøde.

Der er desuden aftalt en ændret formulering for at sikre ferieoptjening under afholdelse af forlænget barselsorlov.

Styrkelse af den danske model:

Der er aftalt en række forbedringer og præcisioner om det lokale samarbejde, som vil blive implementeret i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Her kan bl.a. nævnes:

  • Der åbnes mulighed for mægling ved uenighed mellem lokale parter.
  • Tillidsrepræsentanten gives ret til at mødes med nyansatte i arbejdstiden.
  • AKUT-bidraget (organisationernes midler til at uddanne tillidsrepræsentanter) forhøjes.

Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse:

Løntillægget, som blev aftalt som kompensation for afskaffelse af Store Bededag, erstattes af en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse med 0,53 % pr. 1. maj 2024.

En fremtid med fuld tid:

Indsatsen for at skaffe flere fuldtidsansatte på det kommunale område fortsætter: Aftalen nævner en række initiativer og intentioner, som der skal arbejdes med i overenskomstperioden.

Arbejdsmiljø:

Der arbejdes fortsat med sikring af et godt arbejdsmiljø for kommunalt ansatte: Aftalen nævner en række initiativer og intentioner, som der skal arbejdes med i overenskomstperioden.

Dialogforum om styrket fokus på kompetenceudvikling:   

På baggrund om enighed om vigtigheden og værdien af fortsat kompetenceudvikling af alle medarbejdere nævnes en række initiativer og intentioner, som der skal arbejdes med i overenskomstperioden.  

Regulering af AKUT-bidraget og den lokale AKUT-ordning

Parterne er enige om, at AKUT-bidraget (midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter) reguleres i overenskomstperioden i forhold til værdien af det samlede overenskomstresultat.

AKUT-bidraget pr. ATP-pligtig arbejdstime forhøjes to gange i perioden.

Samtidig ajourføres og indgås protokollater om UTK- og UTF-midler m.v. i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i overensstemmelse hermed 

Lønfrigivelse

De generelle lønstigninger frigives, når KL og Forhandlingsfællesskabet har meddelt godkendelse af forliget og dermed fraskrevet sig retten til at iværksætte kampskridt i forbindelse med overenskomstindgåelsen.

Lønstigninger som følge af organisationsforhandlingerne frigives, når den enkelte overenskomst/aftale er den lønanvisende myndighed i hænde.

Se den samlede forligstekst for yderligere orientering.  

Resultatet af forhandlingerne om Overenskomst for Musikskolelærere og Overenskomst for Musikskoleledere mellem KL og FMM: 

Se forlig om musikskoleoverenskomsterne her.

Oversigt over ændringer, som forliget medfører:

Overblik:

Ny bestemmelse:

Gælder for

Træder i kraft pr.

Grundlønnen for musikskolelærere blev løftet 1 trin med fuldt gennemslag for musikskolelærer, som pr. 31/3 2025 er lønnet med trin 44 eller mindre.*

Musikskolelærere

1. april 2025

Et tillæg på 7000 kr. pr. år i grundniveau for musikskolelærere, som pr. 31/3 2025 er lønnet med trin 45 eller mere. **

Musikskolelærere

1. april 2025

Pensionsbidrag for musikskolelærere for forhøjes med 0,14 % til 16,75 %.

Den del af pensionen, som overstiger 15,40 %, indgår i den hidtidige fritvalgsordning.

Musikskolelærere

1. april 2025

Den hidtidige karens på 5 måneders ansættelse, før der oprettes en pensionsordning for musikskolelærere, fjernes.

Musikskolelærere

1. april 2025

Der er foretaget en revision af Overenskomst for musikskolelærere, Bilag A.

Musikskolelærere

Efter godkendelse, underskrift og udsendelse af overenskomsten

Der indføres mulighed for at indgå aftale om højere individuel arbejdstid.

Musikskolelærere og -ledere/-mellemledere

1. april 2025

Pensionsbidrag for musikskoleledere for forhøjes med 2,43 % til 19,52 %.

Den del af pensionen, som overstiger 15,40 %, indgår i den hidtidige fritvalgsordning.

Musikskoleledere og -mellemledere

1. april 2025

Der er aftalt en drøftelse i den kommende overenskomstperiode af, hvordan overenskomstmidler fremover kan anvendes hensigtsmæssigt ift. Overenskomst for musikskoleledere

Musikskoleledere og -mellemledere

I overenskomst-perioden

Københavns Kommune omfattes af Overenskomst for musikskoleledere

Musikskoleledere og -mellemledere

1. april 2025

 

Uddybende beskrivelse af de enkelte elementer:

 

Musikskolelæreres løn omklassificeres med 1 trin med fuldt gennemslag for lærere, som pr. 31. marts 2025 lønnes med trin 44 eller mindre (træder i kraft pr. 1. april 2025):

 

Fra d. 1. april 2025 vil alle ansatte musikskolelærere blive hævet 1 løntrin.Hvis du ønsker at undersøge, hvad det indebærer for dig, se * nedenfor.

 

Dette sker ved at hæve garantilønskalaen 1 trin på flg. måde: 0

Grundløn:  Trin 28 hæves til 29

Garantiløn efter 6 år: Trin 34 hæves til trin 35

Garantiløn efter 10 år: Trin 40 hæves til 41                        

 

Musikskolelærere, som pr. 31. marts 2025 lønnes med trin 45 eller mere, vil få et tillæg på 7000 kr./år i grundniveau. Tillægget reduceres ift. ansættelsesgraden.

 

Baggrunden for undtagelsen for de højere lønnede musikskolelærere er, at differencen mellem trinnene i lønskalaen bliver større, jo længere man kommer op, så differencen mellem de høje løntrin samlet set ville tage en større del af de afsatte midler, end man skønnede rimeligt. De 7000 kr. svarer nogenlunde til differencen mellem trin 44 og 45, og parterne valgte at fastholde denne lønstigning som et passende niveau, også for de musikskolelærere, som lønnes højere end trin 44 (pt. trin 45-49).Hvis du ønsker at undersøge, hvad det indebærer for dig, se ** nedenfor.

Pensionsbidrag til musikskolelærere forhøjes med 0,14 % til 16,75 % (træder i kraft pr. 1. april 2025):

 

Pensionsbidraget til musikskolelærere forhøjes, men grænsen for frit valg bevares, således at det stadig er den del af pensionen, som overstiger 15,40 %, man kan vælge at få udbetalt som løn frem for at indbetale den til pension.

 

Samtidigt afskaffes den hidtidige karens på 5 måneder for oprettelse af en pensionsordning for musikskolelærere.

 

Revision af Overenskomst for musikskolelærere, Bilag A (træder i kraft efter godkendelse, underskrift og udsendelse af overenskomsten):

 

Beskrivelse i Bilag A af parternes fælles udgangspunkt arbejdstidsaftalen er revideret på en måde, som vi mener tegner et klarere billede af, hvordan arbejdstidsaftalen skal læses og anvendes. Der er tilføjet et afsnit om fællesansættelser, en præcision af, hvordan beskæftigelsesgraden fastsættes, ligesom afsnittet om de hensyn, der kan være ved flere deltidsansættelser og enigheden om, at der skal gives mulighed for nødvendig forberedelse og egen øvning er tydeliggjort. Det er DMpF’s håb, at denne revision kan være med til at afhjælpe de mange henvendelser, herunder overenskomstforslag, som vi løbende får om vanskelighederne ved at være deltidsansat musikskolelærer.

 

 

Pensionsbidrag til ledere og mellemledere (træder i kraft pr. 1. april 2025):

 

Musikskolelederes pension hæves med 2,43 % til 19,52 %.

Ændringen træder i kraft pr. 1. april 2025. Med denne ganske kraftige forøgelse af pensionsbidraget giver det mening at pege på muligheden for at få en del af pensionsbidraget, nærmere bestemt dele af eller hele den del, som overstiger 15,40 %, udbetalt som løn. Brug evt. DMpF’s lønseddeltjek for musikskoleledere og -mellemledere til at få et overblik over din nuværende indtægt – og omregn evt. pensionsbidraget fra de nuværende 17,09 % til de kommende 19,52 %. Når vi kender de endelige omregninger vedr. løn pr. 1. april 2025, vil et lønseddeltjek blive lagt ud til endelig beregning af løn mv.

 

Drøftelser af kommende anvendelse af midler til musikskoleledere og -mellemledere:

Der er aftalt en drøftelse i den kommende overenskomstperiode af, hvordan overenskomstmidler fremover kan anvendes hensigtsmæssigt ift. Overenskomst for musikskoleledere

Mulighed for at indgå aftale om højere individuel arbejdstid:

For musikskolelærere og -ledere/-mellemledere gives der nu mulighed for at indgå aftale om højere individuel arbejdstid (en ansættelse over fuld tid) efter nærmere bestemte retningslinjer, som fremgår af aftalen jf. Bilag B i forliget.

Links:

Forliget mellem KL og FMM (musikskoleområdet)

Forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (hele det kommunale område)

Spørgsmål til forligene rettes til sekretariatet. Der vil indenfor kort tid blive iværksat en urafstemning om forligene blandt DMpF’s medlemmer af grupperne for musikskolelærere og -ledere.

 

/DMpF’s sekretariat v. faglig konsulent Inger Bjerrum Bentzon

 

*Hvis du ønsker at se, hvad lønforbedringen i store træk ville indebære for dig i nutidskroner (værdien vil være lidt større om et år), kan du bruge DMpF’s lønseddeltjek for musikskolelærere og hæve din løn med 1 trin ift. dit nuværende løntrin.

** Hvis du ønsker at se, hvad lønforbedringen i store træk ville indebære for dig i nutidskroner (værdien vil være lidt større om et år), kan du bruge DMpF’s lønseddeltjek for musikskolelærere Indsæt yderligere 7000 kr./år i det felt, som beskriver kronetillæg, som reduceres ift. ansættelsesgraden.

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533