Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten (TR) er organisationens repræsentant på arbejdspladsen og fungerer samtidig som talsmand for sine kolleger og som samarbejds- og sparringspartner til ledelsen. TR har mange forskellige opgaver. Som eksempel kan nævnes:

  • Forhandlinger og drøftelser med ledelsen
  • Lønforhandlinger
  • Generel interessevaretagelse
  • Samtaler med og orientering af de ansatte, som TR repræsenterer
  • Nødvendig indsamling og formidling af information
  • Informationsmøder indkaldt af arbejdsgiver
  • Mødevirksomhed

- og meget mere

Valg af TR

I FMM's orientering om TR-valg kan du læse nærmere om regler og procedurer for valg af TR og TR-S.

Reglerne

Regler omkring for tillidsrepræsentanter er reguleret af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse (se under Generelle aftaler), som er indgået mellem KL og KTO. Af denne aftale (bilag 8) fremgår bl.a., at

"Der skal i (amts)kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg indgås aftale om principper for tillidsrepræsentanternes vilkår på baggrund af omfanget af tillidsrepræsentantens forhandlings- og aftalekompetence og øvrige opgaver."

Vilkårene

Som TR skal du have "den nødvendige tid til arbejdet". Det vil bero på en konkret vurdering og forhandling mellem DMpF og arbejdsgiveren, hvordan dette sikres. Dertil kommer, at TR skal tildeles et funktionstillæg, som enten er aftalt centralt i kommunens Hoved-MED-udvalg eller lagt ud til forhandling i de enkelte forvaltninger eller institutioner. Også her er det vigtigt at få DMpF på banen.

 Gå til online-indmeldelse eller indmeldelsesblanket

Persondata

Som TR skal man behandle sine kollegers data efter gældende regler om beskyttelse af persondata. Der er udarbejdet en instruks til musikskolernes TR'er, som du kan se HER.

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533