Fagforening og interesseorganisation for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • dmpf@dmpf.dk

Valg af tillidsrepræsentanter (TR og TR'S)

FMM orienterer om valg af tillidsrepræsentanter.

Hvem kan vælge en TR/TR-S?

Lærerne på kommunale og andre overenskomsttilsluttede musikskoler med mindst 5 ansatte lærere kan vælge en TR/TR-S. Ansatte under lederoverenskomsten er ikke stemmeberettigede eller valgbare og bør ikke være til stede under valghandlingen.

Hvem kan vælges til TR/TR-S?

Som TR/TR-S kan vælges blandt de af skolens lærere, som

  •         er medlem af en FMM-organisation, dvs. DMpF, DMF eller DOKS
  •         har været ansat på musikskolen i mindst ½ år

Hvordan foretages valget?

Valget finder sted på et møde, hvor alle stemmeberettigede er indkaldt, og hvor det i dagsorden eller på anden måde er meddelt, at der afholdes valg af TR/TR-S.

Der stilles ikke krav om valgprocedure, men det er almindelig praksis, at valget skal foregå skriftligt, hvis nogen fremsætter ønske herom. Ellers kan valget foregå ved håndsoprækning el.lign.

Valgets gennemførelse attesteres ved underskrift af mindst 5 af de musikskolelærere, som har deltaget i valget. Den valgte kan være blandt underskriverne.

Her finder du et skema, som du kan skrive ud og udfylde i forbindelse med valget. Der skal bruges et skema for hver post, I vælger.

Hvem skal have besked om valget?

Det udfyldte skemaet med 5 underskrifter fremsendes hurtigst muligt til FMM c/o DMpF, Dronningensgade 68, 4., 1420 København K. eller vedhæftet en sikker mail fra dette link.

Hvornår er valget gyldigt?

Efter FMM’s godkendelse af valget anmeldes den/de tillidsvalgte af FMM overfor arbejdsgiveren. For kommunale musikskolers vedkommende anmeldes overfor kommunen, for selvejende musikskoler vil anmeldelsen ske overfor musikskolens bestyrelse.

Efter anmeldelsen har arbejdsgiveren 3 ugers indsigelsesfrist overfor valget. Arbejdsgiveren kan kun i ganske særlige tilfælde gøre indsigelse, og det forekommer så godt som aldrig.

Valget er gyldigt fra det tidspunkt, arbejdsgiveren modtager meddelelse herom. Den valgte vil altså være omfattet af den særlige TR-beskyttelse fra dette tidspunkt.

Den valgte vil ligeledes modtage oplysning om FMM’s anmeldelse overfor kommunen sammen med oplysninger om, hvad valget nærmere indebærer af opgaver mv.

Hvor længe gælder valget?

Valg af TR/TR-S er i udgangspunktet tidsubegrænset.

Hvis man på musikskolen vælger at foretage valg med et bestemt tidsinterval, som i henhold til TR-reglerne ikke bør være mindre end 2 år, behøver man ikke at indsende fornyet anmeldelse i tilfælde af genvalg, idet FMM overfor kommunen fremsender TR-anmeldelser uden tidsbegrænsning.

Yderligere oplysninger

Man er som FMM-organiseret musikskolelærer altid velkommen til at henvende sig til FMM’s sekretariat for yderligere oplysninger samt i tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med valg af TR/TR-S.

FMM, c/o DMpF Dronningensgade 68, 4. 1420 København K

T: 35 35 63 33, hverdage kl. 9-12

M: dmpf@dmpf.dk

 

SKEMA til indsendelse af oplysninger i forbindelse med valg af TR og TR-S

Send skemaet herfra

 

https://www.facebook.com/pages/Dansk-Musikpædagogisk-Forening/1478204515780533